Legislația națională în domeniul protecției mediului

Ultima actualizare 15 octombrie 2018

 • Legea 107/ 1996 - Legea apelor
 • Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor 161/ 2006 - pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa
 • Hotararea de Guvern 188/ 2002 - privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate
 • Normativ (HG 188) NTPA 001/ 2002 - privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali
 • Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului 31/ 2006 - pentru aprobarea Manualului pentru modernizarea dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din Romania SMIAR
 • Ordin comun al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului 1406/ 2003 - pentru aprobarea Metodologiei de evaluare rapida a riscului pentru mediu si sanatatea umana
 • Hotararea de Guvern 351/ 2005 - privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase
 • Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor 245/ 2005 - pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substantelor periculoase din listele I si II si al substantelor prioritare/prioritar periculoase in mediul acvatic prin modelare matematica si a Metodologiei de evaluare a impactului substantelor periculoase din listele I si II si al substantelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice - alge verzi, dafnia, pesti
 • Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului 501/ 2003 - privind aprobarea Regulamentului pentru intocmirea inventarului initial al surselor de poluare pentru mediul acvatic si apele subterane
 • Hotararea de Guvern 472/ 2000 - privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa
 • Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr. 873/ 2013 - pentru aprobarea Procedurii de notificare din punct de vedere al gospodaririi apelor
 • Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului 1069/ 2003 - pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfasurarea activitatilor specifice de gospodarire a apelor
 • Ordonanta de urgenta 107/ 2002 - privind infiintarea administratiei Nationale „Apele Romane”
 • Hotarare de Guvern 328/ 2010 - privind reactualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa, a tarifelor si a penalitatilor cu indicele de inflatie
 • Legea 458/ 2002 - privind calitatea apei potabile
 • Hotarare de Guvern 100/ 2002 - pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare (NTPA-013) si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila
 • Ordinul 278/1997 - referitor la pregatirea si combaterea poluarilor accidentale la folosintele de apa
 • Hotararea de Guvern 878/ 2005 - privind accesul publicului la informatia privind mediul
 • Legea 86/ 2000 - pentru ratificarea Conventiei privind accesul liber la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in problemele de mediu, semnata la Aarhus la 25.06.1998
 • Hotararea de Guvern 548/ 2008 - pentru ratificarea Conventiei privind accesul liber la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in problemele de mediu, semnata la Aarhus la 25.06.1998
 • Ordonanta de Urgenta nr. 196/2005 - privind Fondul de mediu
 • Ordinul Ministrului mediului si Gospodaririi apelor 578/ 2006 - pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu
 • Ordinul nr. 591/ 2017 - pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia;
 • Ordinul Ministrului mediului si Gospodaririi apelor 594/ 2006 - pentru aprobarea certificatului de atestare privind obligatiile la fondul pentru mediu
 • Ordinul 1503/ 2017 - privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu
 • Ordonanta de urgentă 74/ 2018 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • Ordinul 617/ 2016 - privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 594/ 2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu
 • Legea 265/ 2006 - pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului (M.Of. nr. 1196/30.12.2005, rectificare in M.Of. nr. 88/31.01.2006)
 • Legea nr. 278/2013 - privind emisiile industriale
 • Ordinul Ministrului Agriculturii, padurilor, apelor si mediului 169/ 2004 - pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile(BREF), aprobate de Uniunea Europeana
 • Ordonanta de urgenta 68/ 2007 - privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului
 • Ordinul Ministrului mediului si padurilor 135/ 2010 - pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private
 • Hotararea de Guvern 445/ 2009 - privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului
 • Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului 818/ 2003 - pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu
 • Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului 37/ 2003 - pentru aprobarea Documentului de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria celulozei si hartiei
 • Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile 1798/ 2007 - pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu
 • Ordinul Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului 36/ 2004 - privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu
 • Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor 175/ 2005 - privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protectia mediului de catre agentii economici cu activitate industriala
 • Hotararea de Guvern 573/ 2002 - pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor
 • Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor 799/ 2012 - privind aprobarea Normativului de continut al documentelor tehnice de fundamentare necesare obtinerii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor
 • Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor 662/ 2006 - privind aprobarea procedurii si a competentelor de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor
 • Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor 15/ 2006 - pentru aprobarea procedurii de suspendare temporara a autorizatiei de gospodarire a apelor si a Procedurii de modificare sau retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor
 • Ordonanta de urgenta 68/ 2007 - privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului
 • Ordinul 1078/ 2017 - privind modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1798/ 2007, precum si pentru completarea Metodologiei de atribuire in administrare si custodie a ariilor naturale protejate, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1052/ 2014
 • Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor 462/ 1993 - pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti produsi de surse stationare.
 • Legea 104/ 2011 - Privind aerul inconjurator
 • Hotararea de Guvern 1856/ 2005 - privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici
 • Hotararea de Guvern 140/ 2008 - privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE
 • Ordin nr. 3299 din 28 august 2012 - pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera
 • Hotararea de Guvern 780/ 2006 - privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
 • Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor 3420/ 2012 - pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2013—2020;
 • Ordinul Ministrului Mediului 254/ 2009 - pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera din Rezerva pentru instalatiile nou-intrate pentru perioada 2008-2012
 • Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile 1376/ 2008 - privind aprobarea Procedurii de raportare a Inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de sera (INEGES), precum si modalitatea de raspuns la observatiile si intrebarile survenite in urma procesului de revizuire a INEGES;
 • Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile 1474/ 2008 - pentru aprobarea Procedurii privind procesarea, arhivarea si stocarea datelor specifice Inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES);
 • Hotararea de Guvern 1570/ 2007 - privind infiintarea Sistemului National pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de sera SNEEGHG rezultate din surse sau din retinerea prin sechestrare a CO2, reglementate prin Protocolul de la Kyoto.
 • Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile 1474/ 2007 - Pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea si operarea Registrului National al emisiilor de gaze cu efect de sera (RNGES);
 • Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor 1768/ 2007 - pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera;
 • Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor 85/ 2007 - pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea Planului national de alocare
 • Hotararea de Guvern 1408/ 2007 - privind modalitătile de investigare si evaluare a poluării solului si subsolului
 • Hotararea de Guvern 1403/ 2007 - privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate
 • Hotararea de Guvern 124/ 2003 - privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest;
 • Ordin Ministrul Mediului si gospodaririi apelor 344/ 2004 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura;
 • Legea 143/ 2018 - prin care se aproba Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 48/ 2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru mediu, fiind publicata in Monitorul Oficial nr. 530/ 27.06.2018 si intrand in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial;
 • Legea 211/2011 - privind regimul deseurilor
 • Legea 465/ 2001 - privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile;
 • Hotararea de Guvern 856/ 2002 - privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
 • Hotararea nr. 942/ 2017 - privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;
 • Legea nr. 249/ 2015 - privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
 • Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor 794/ 2012 - privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje
 • Ordinul nr. 932/ 481/ 2016 - privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje;
 • Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor 1281/ 2005 - privind stabilirea modalitătilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective;
 • Hotararea de Guvern 349/ 2005 - privind depozitarea deseurilor;
 • Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor 757/ 2004 - pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor;
 • Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor 95/ 2005 - privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri;
 • Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor 1274/ 2005 - Privind emiterea avizului de mediu la incetarea activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare;
 • Legea 278/2013 - privind emisiile industriale;
 • Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor 756/ 2004 - pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor;
 • Hotararea de Guvern 788/ 2007 - privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transferul de deseuri;
 • Hotararea de Guvern 1061/ 2008 - privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
 • Hotararea de Guvern 235/ 2007 - privind gestionarea uleiurilor uzate;
 • Hotararea de Guvern 1132/2008 - privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori;
 • Hotararea de Guvern 170/ 2004 - privind gestionarea anvelopelor uzate;
 • Ordonanta de urgenta nr. 5 din 2 aprilie 2015 - privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
 • Legea 360/ 2003 - privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;
 • Legea 349/ 2007 - privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice;
 • Legea 213/ 2009 - privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 145/2008 pentru abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, M.Of. nr. 754/7 nr. 2008;
 • Hotararea nr. 539/ 2016 - pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase și a Hotărârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase;
 • Ordinul Ministrului Industriei si Resurselor 227/ 2002 - privind inventarul european al substantelor existente puse pe piata – IESCE
 • Ordinul Ministrului Industriei si Resurselor 608/ 2002 - privind aprobarea Listei europene a substantelor chimice notificate – ELINCS
 • Hotărârea nr. 770/ 2016 - privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc;
 • Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile 1239/ 2007 - privind modalitatile de realizare a controlului exportului si importului produşilor chimici periculosi, precum si modalitatile de colaborare dintre autoritati, conform Hotararii Guvernului nr. 305/2007 privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 304/ 2003 privind exportul si importul produsilor chimici periculosi
 • Hotararea de Guvern 662/ 2011 - privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizării anumitor substante si preparate chimice periculoase;
 • Hotararea de Guvern 173/ 2000 - pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ai altor compusi similari;
 • Hotararea de Guvern 124/ 2003 - privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest.
 • Hotararea 358/ 2008 - pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, precum si modificarea HG 1489/2002 privind infiintarea Agentiei Nationale Antidrog;
 • Legea nr. 142/ 2018 - privind precursorii de droguri;
 • Regulamentul (CE)/ 1277/ 2005 - de stabilire a normelor de punere in aplicare a Regulamentului ( CE) nr. 273/2004 al PE si al Consiliului privind precursorii de droguri si a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comertului intre Comunitate si tarile terte cu precursorii de droguri;
 • Regulament(CE) 111/ 2005 - al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comertului intre Comunitate si tarile terte cu precursorii de droguri;
 • Regulament(CE) 273/ 2004 - al Parlamentului European si al Consiliului privind precursorii de droguri;
 • Regulament(CE) 1907/ 2006 - privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice REACH, de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/Ce si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/ CEE, 93/105/CEE si 2000/21/ CE ale Comisiei;
 • Regulament(CE) 1272/ 2008 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
 • Hotararea de Guvern 321/ 2005 - privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental;
 • Hotararea de Guvern 493/ 2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;
 • Hotararea 1756 /2006 - privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor.